පිහි දෙවඟන

0
67

මේ ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ අපරාධ වලට යොදා ගැනුණ පිහි වල උපකාරයෙනුයි. මිනීමැරුම්, මිනීමැරීමට තැත්කිරීම් කරන අවස්ථාවන්හිදී මරණීය හෝ දරුණු තුවාල සිදු කරන්න යොදා ගැනුණු පිහි යොදාගෙන තිබේ.

යුරෝපය පුරාම සිදු වුණු අපරාධ වලින් එක්රැස් කරගත් පිහි යොදාගනිමින් මෙම ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කිරීමට වසර දෙකකට අධික කාලයක් ගත වී තිබේ.

මේ සඳහා යොදාගත් ඇතැම් පිහි වල තවමත් මිනිස් රුධිරය තැවරී ඇති බවද ප්‍රචලිත කාරණයකි.

 

Layan Iranga Hewa Yaddehige

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here