පොලිතින් ප්‍රතිචක්‍රිකරණය සඳහා නව කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කෙරේ!

0
221

පොලිතින් පරිසර දුෂණය සඳහා ලබා දෙන්නේ ඉවසා ගත නොහැකි තරමේ දායකත්වයකි. කුණු කදු නාය යෑමෙන් මිනිස් ජීවිත විනාශ වුයේද මෙරට පවතින අක්‍රමවත් කුණු බැහැර කිරිමේ ක්‍රියාපටිපාටිය නිසාය.

නමුත් ඒ සඳහා හොඳ විසඳුමක් මුන්දලම ප්‍රදේශයේදි පසුගියදා ලැබුණි.එනම් මුන්දලම මංගලඑළියේදි පොලිතින් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා නව කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කිරිමය.

කර්මාන්තශාලාවේ අරමුණ මසක් ඇතුළත පුත්තලම ප්‍රදේශයේ කසළ වු පොලිතින් ටොන් 200ක් පමණ ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කිරිමය.එමගින් නව පොලිතින් කවර, පොලිතින් ෂිට්, කූඩ වැනි පොලිතින් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන් වැඩි දියුණු කිරිමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

මෙමගින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කුණු බැහැර කිරිමේ ක්‍රියාවලිය විධ්මත් කර පරිසර හානිය අවම කර ගැනිමට හැකිවනු ඇත.වාරිමාර්ග ජල කළමනාකරණ , රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහාතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කර්මාන්තශාලාව විවෘත කරනු ලැබිය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here