ඔන්ලයින් බඩු ගන්න අයට වෙන ඇබැද්දි

0
157
🌼 ඔයත් ඔන්ලයින් බඩු ගන්න කෙනෙක් ද? එහෙනම් මේ ඇබැද්දි ටික නම් අනිවාර්යයෙන් වෙලා ඇති.  එතකොට තමයි හිතෙන්නේ ඔන්ලයින් බඩු ගන්න එක අපරාදයක් කියලා .මේ ලිපිය බලන්නකෝ , එතකොට තේරෙයි ඔන්ලයින් බඩු ගනිද්දි  මොකද වෙන්නේ කියලා  . ??

                        01.

                         02.

                         03.

                          04.

                        05.

                         06.

                         07.

                         08.

                        09.

                        10.

                        11.

                        12.

                         13.

                        14.

                       15.

                        16.

                        17.

                        18.

                        19.

                         20.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here